پی دی اف کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه فارسی

پی دی اف کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه فارسی
کاربران گرامی در این بخش لینک دانلود پی دی اف کتاب الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون ترجمه فارسی تایپ شده با کیفیت عالی در حجم 329 صفحه به صورت کامل آماده گردیده است. در صورت تمایل می توانید این کتاب ارزشمند را با نازل ترین قیمت از سایت خریداری و دانلود نمایید.
نوع فایل
پی دی اف
نویسنده
استیو نیسون
دسته بندی
تعداد بازدید
548 بازدید
28,000 تومان

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

 

فهرست

پیشگفتار……………………………………………………………………………… ……………………………………………. ۳
قدردانی ها…………………………………………………………………………………………….. …………………………….. ۴
درباره نویسنده ……………………………………………………………………………………….. ……………………………. ۶
فصل اول……………………………………………………………………………………………. ……………………………… ۱۴
مقدمه……………………………………………………………………………………………….. …………………………….. ۱۴
مطالب جدید در این کتاب …………………………………………………………………………………… ………………… ۱۵
چرا تکنیک های نمودار شمعی توجه تاجران و سرمایه گذاران در سراسر جهان را به خود جلب کرده
است؟…………………………………………………………………………………………………… . …………………………. ۱۵
این کتاب برای چه کسی است؟……………………………………………………………………………………………. …. ۱۷
کمی در مورد پیشینه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
در این کتاب چیست؟……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
برخی از هشدارها………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
اهمیت تجزیه و تحلیل تکنیکال……………………………………………………………………………………………… ۲۴
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
یک پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………. ……………………… ۲۸
قسمت اول…………………………………………………………………………………………………. ……………………… ۳۳
اصول اولیه…………………………………………………………………………………………. ……………………………… ۳۳
فصل سوم…………………………………………………………………………….. …………………………………………… ۳۳
ساخت خطوط کندل استیک………………………………………………………………………………………… ………… ۳۳
الگوهای شمعی ژاپنی………………………………………………………………………………………………………… ۹
کشیدن خطوط شمع……………………………………………………………………………………… ……………………… ۳۵
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………. …………………….. ۴۲
الگوهای معکوس……………………………………………………………………………………………………… ………….. ۴۲
خطوط چتر…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
چکش…………………………………………………………………………………………… … ………………………………. ۴۷
مرد دارآویز…………………………………………………………………………………….. ………………………………… ۵۱
الگو ی فراگیر……………………………………………………………………………………………… ………………………. ۵۵
پوشش ابر سیاه ……………………………………………………………………………………………… ……………………. ۶۴
الگوی نفوذی………………………………………………………………………………………………… ……………………. ۷۰
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………. ……………………… ۷۷
ستاره ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
ستاره صبح گاهی………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
ستاره شامگاهی………………………………………………………………………………………….. ………………………. ۸۳
ستاره های دوجی صبحگاهی و شامگاهی…………………………………………………………………………………. ۸۸
ستاره ثاقب و چکش معکوس………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
ستاره ثاقب…………………………………………………………………………………………… …………………………… ۹۴
چکش معکوس…………………………………………………………………………………………. ………………………… ۹۶
فصل ششم…………………………………………………………………………………………………….. ………………… ۱۰۰
الگوهای بازگشتی بیش تر……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
الگوی هارامی………………………………………………………………………………………………. ……………………. ۱۰۰
الگوهای شمعی ژاپنی………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
هارامی کراس……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
قیچی باال و پایین………………………………………………………………………………………….. …………………… ۱۰۷
خطوط الگوی کمربند……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
فاصله باالیی دو کلاغ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
سه کلاغ سیاه ……………………………………………………………………………………. ……………………………… ۱۱۹
سه سرباز سفید پیش تاخته………………………………………………………………………………… ………………. ۱۲۱
سه کوه و سه رودخانه…………………………………………………………………………………………….. …………… ۱۲۶
خطوط پاتک……………………………………………………………………………………… ……………………………… ۱۳۳
دامپلینگ سقف و کف ماهیتابه……………………………………………………………… …………. …………………… ۱۳۸
باال و پایین برج…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵
فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………….. ………………. ۱۵۱
الگوهای ادامه دهنده ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
پنجره ها………………………………………………………………………………………………….. ………………………. ۱۵۱
تاسوکی……………………………………………………………………………………………………… …………………… ۱۶۱
بازیهای حفره ای با قیمت باال و قیمت پایین………………. …………………………………………………… …….. ۱۶۳
خطوط سفید کنار هم فاصله دار…………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸
سه روش صعودی و نزولی………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۱
خطوط جداکننده …………………………………………………………………………………………………. …………….. ۱۸۰
فصل هشتم………………………………………………………………………………………………… . …………………… ۱۸۴
دوجی جادویی……………………………………………………………………………………….. …………………………. ۱۸۴
الگوهای شمعی ژاپنی………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
دوجی شمالی )دوجی در طول رالیها( ………………………………………………………………………………….. ۱۸۷
دوجی پا دراز )مرد ری کشاو(، دوجی سنگ قبر، و دوجی سنجاقک……………………………. ……………. ۱۹۱
سه ستاره ………………………………………………………………………………………………………….. …………….. ۲۰۰
فصل نهم……………………………………………………………………………………………………. …………………… ۲۰۳
همهاش را بگذار کنار هم…………………………………………………………………………………………. …………… ۲۰۳
بخش دوم…………………………………………………………………………………………… ……………………………. ۲۱۰
همگرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۰
فصل دهم……………………………………………………………………………………….. ……………………………….. ۲۱۵
یک خوشه شمع…………………………………………………………………………………………….. …………………… ۲۱۵
فصل یازدهم……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۰
شمع با خطوط روند……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۰
فنرها و پرتابه ها………………………………………………………………………………………………… ………………. ۲۲۸
تغییر اصل قطبیت………………………………………………………………………………………………. ………………. ۲۳۵
فصل دوازدهم …………………………………………………………………………………………………….. … …………. ۲۴۳
شمعهایی با سطوح اصالحی……………………………………………….. ……………………………….. ……………… ۲۴۳
فصل سیزدهم……………………………………………………………………………………… ……………………………. ۲۴۸
شمعهایی با میانگینهای متحرک…………………………………………….. ………………………………………….. ۲۴۸
میانگین متحرک ساده …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۸
میانگین متحرک وزنی………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۹
الگوهای شمعی ژاپنی………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
میانگین متحرک نمایی…………………………………………………………………………………………….. ………….. ۲۵۰
استفاده از میانگینهای متحرک………………………………………… ………………………………………………….. ۲۵۰
فصل چهاردهم………………………………………………………………………………….. ………………………………. ۲۵۶
نمودارهای شمعی با اس یالتورها…………………………………………………………………………………… ………… ۲۵۶
شاخص قدرت نسبی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۷
۲۵۷ ……………………….. ……………………………………………………………………………………………RSI محاسبه
استفاده از RSI ………………………… ………………………………………………………………………………………..258
اسیالتور میانگین متحرک …………………………………………………………………………………….. ……………… ۲۶۰
محاسبه اسیالتور میانگین متحرک………………………………………. ……. ………………………………………… ۲۶۰
استفاده از اسیالتور میانگین متحرک……………………………………………………………………………………… ۲۶۱
استوکاستیک ………………………………………………………………………………………………….. ……………….. ۲۶۶
استفاده از استوکاستیک……………………………………………………………………… ………………………………. ۲۶۷
میانگین متحرک همگرا یی -واگرایی………………………………………………………………………………………. ۲۷۰
۲۷۰ ……………. ……………………………………………………………………………………………………MACD ساخت
استفاده از MACD ……………………………………………………………………………………………………………..271
فصل پانزدهم…………………………………………………………………………………………. …………………………. ۲۷۵
شمعهای با حجم معامالتی……………… ……………………………………………………………………………. …….. ۲۷۵
فصل شانزدهم…………………………………………………………………………………… ………………………………. ۲۸۴
گامهای اندازه گیری شده …………………………………………………………………………………………………… …. ۲۸۴
خروج از جعبه ها……………………………………………………………………………….. ……………………………….. ۲۸۵
الگوهای شمعی ژاپنی………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
نوسانات اهداف، پرچمها و پرچمهای سه گوش………………………………………….. ………………………… ۲۹۱
فصل هفدهم……………………………………………………………………………………… …………………………….. ۳۰۰
بهترینهای شرق و غرب: قدرت همگرایی………………………………………………………………….. …………. ۳۰۰
نتیجه گیری………………………………………………………………………………. ……………………………………… ۳۰۰
واژه نامه الف…………………………………………………………………………….. ………………………………………. ۳۰۳
اصطالحات شمعدان و فرهنگ لغت تصویری…………………………………………………………………. ……….. ۳۰۳
واژه نامه ب……………………………………………………………………….. …………………………………………….. ۳۲۰
اصطالحات فنی غربی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۲۰
کتابشناسی – فهرست کتب……………………………….. …………………………………………… …………………… ۳۲۸

 

کاربران گرامی در این بخش لینک دانلود پی دی اف کتاب الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون ترجمه الا و اسما بحرانی تایپ شده با کیفیت عالی در حجم ۳۲۹ صفحه به صورت کامل آماده گردیده است. در صورت تمایل می توانید این کتاب ارزشمند را با نازل ترین قیمت از سایت خریداری و دانلود نمایید.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید و پشتیبانی
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • پشتیبانی تلگرام  filemall@
  • در صورتی که به هر دلیلی بعد از خرید موفق به دانلود نشدید به شماره   3899 365 0902 پیام ارسال کنید. بلافاصله لینک دانلود از طریق پشتیبانی سایت برای شما ارسال خواهد شد.
  • پشتیبانی واتساپ 3899 365 0902

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پی دی اف کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه فارسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *